วิธีการสมัครเรียน

ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถสมัครเรียนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. ศึกษาตารางเรียนของแต่ละรอบจากรายละเอียดในโบรชัวร์ เพื่อดู รหัสคอร์ส ซึ่งตรงกับวิชา วัน เวลา และรอบที่นักเรียนต้องการเรียนให้ถูกต้อง เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดจะทำให้นักเรียนต้องยุ่งยากในการติดต่อแก้ไขข้อมูลกับทางธนาคาร อาจทำให้เสียโอกาสในการเรียนในคอร์สที่ต้องการ
  2. กรอกข้อมูลลงในใบแจ้งขอลงทะเบียนเรียน ( ใบ Payin มีให้ทางด้านล่าง  )  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มใช้  โดยเฉพาะรหัสคอร์ส
  3. นำแบบฟอร์มใบแจ้งลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ ถูกต้องแล้วพร้อมเงินสดค่าเรียนตามที่แจ้งไว้ในโบรชัวร์ไปโอนเงินผ่านระบบ  Teller Payment   ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา โดยจะต้องเสียค่าบริการให้กับธนาคาร  10 บาทต่อ 1 คอร์สเรียน
  4. เมื่อท่านผู้ปกครองลงทะเบียนชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้ว จะได้รับสำเนาการโอนเงินจากธนาคาร ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องในทันที หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นต้องรีบแก้ไขกับทางธนาคารในขณะนั้น และนำสำเนาตัวจริง ที่ได้รับจากธนาคารมามอบให้กับโรงเรียนกวดวิชา Positive Learning เพื่อเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการออกบัตรประจำตัวนักเรียน และนัดหมายมารับเอกสารประกอบการเรียนต่อไป
  5. การสมัครเรียนคอร์สใดก็ตาม โรงเรียนถือว่านักเรียนได้ตรวจสอบและตัดสินใจดีแล้วว่านักเรียนสามารถเรียนได้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด หากเกิดเหตุขัดข้อง แล้วผู้สมัครไม่ได้แจ้งให้โรงเรียนทราบ ก่อนเปิดเรียนคอร์สนั้น ๆ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

ดาวน์โหลดใบ Payin